Tieto Všeobecné obchodné podmienky (VOP) upravujú právne vzťahy medzi spoločnosťou SENTIA services s.r.o., so sídlom Martinčekova 17, 821 01 Bratislava, IČO: 44 180 250, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 60717/B a Účastníkom programu VIPcard.

 1. Definícia pojmov:

Poskytovateľ: spoločnosťou SENTIA services s.r.o., so sídlom Martinčekova 17, 821 01 Bratislava, IČO: 44 180 250, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 60717/B,

Držiteľ karty – fyzická osoba, ktorá obdŕži od Poskytovateľa alebo zmluvného partnera Predávajúceho zľavovú kartu VIPcard.

Kupujúci – záujemca o kartu VIPcard, ktorý vyplní a odošle objednávkový formulár pre kúpu karty na internetovej stránke www.vipcard.sk.

Účastník programu VIPcard – držiteľ karty VIPcard, ktorý vykoná registráciu karty a vytvorí užívateľský účet na stránke www.vipcard.sk

Spotrebiteľ – kupujúci, držiteľ karty alebo účastník programu VIPcard.

Zmluvný partner VIPcard – právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá predáva tovar a/alebo poskytuje rôzny typ služieb, ktorá je v zmluvnom vzťahu s Predávajúcim, poskytujúca účastníkovi programu VIPcard po predložení karty zľavu na nákup tovaru a služieb,

Zľava – zľava určená % sadzbou z kúpnej ceny služieb alebo tovaru poskytnutá Účastníkovi programu VIPcard zmluvným partnerom VIPcard po predložení platnej karty

Karta VIPcard –  zľavová personifikovaná karta s číselným kódom a unikátnym číslom, ktorá umožňuje účastníkovi programu VIPcard čerpať zľavy vo výške od 1% do 90% z kúpnej ceny tovarov a služieb poskytovaných zmluvnými partnermi VIPcard. (ďalej aj len ako „karta“). Kartu je možné použiť u zmluvných partnerov VIPcard, ktorí sú uvedení na stránke www.vipcard.sk na záložke „Mapa zliav“.

 1. Držiteľ karty, registrácia karty, program VIPcard

Program VIPcard je poskytovaný spoločnosťou SENTIA services s.r.o. so sídlom Martinčekova 17, 821 01 Bratislava, IČO: 44 180 250, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 60717/B na základe spolupráce s jej zmluvnými partnermi VIPcard všetkým registrovaným držiteľom karty VIPcard za účelom zvyšovania kvality predaja tovaru a služieb u zmluvných partnerov VIPcard informovaním účastníkov programu VIP o obchodných novinkách zmluvných partnerov a poskytovaním zliav Účastníkom  programu VIPcard z kúpnej ceny pri kúpe tovarov a služieb u zmluvných partnerov VIPcard.

Držiteľom karty a účastníkom programu VIPcard sa môže stať ktorákoľvek fyzická osoba, ktorá dovŕšila 15. rok veku.

Záujemca o zľavovú kartu VIPcard („karta“) môže kartu získať dvomi spôsobmi:

 1. zakúpením karty prostredníctvom internetovej stránky vipcard.sk, pre viac informácii o kúpe zľavovej karty pozri článok 9. týchto VOP,
 2. bezplatne u zmluvného partnera VIPcard, pričom podmienky pre vydanie karty si určuje zmluvný partner VIPcard sám na základe svojej obchodnej a marketingovej stratégie.

Pre účasť v programe VIPcard a využívanie zliav spojených s kartou je potrebné, aby držiteľ karty vyplnil registračný formulár na internetovej stránke www.vipcard.sk, čím si zároveň vytvorí užívateľský profil. V rámci registračného formuláru vyplní svoje osobné údaje: meno, priezvisko, adresa bydliska , e-mailová adresa, telefónne číslo. Poskytovateľ kartu zaregistruje, o čom držiteľa karty informuje e-mailom. Registráciou karty sa držiteľ karty stáva Účastníkom programu VIPcard.

Fyzická osoba môže dostať a používať len jednu platnú kartu. Karta sa vydáva na meno. Karta je neprenosná a je ju oprávnený použiť výlučne registrovaný držiteľ karty. Karta nie je platobnou kartou. Karta môže byť použitá len v súlade s týmito Podmienkami. Držiteľ karty je povinný chrániť kartu pred stratou, odcudzením alebo poškodením. Držiteľ karty je povinný svoju kartu starostlivo uschovať. Držiteľ karty nie je oprávnený postúpiť kartu tretej osobe. Držiteľ karty je povinný zabezpečiť, aby kartu používal len on sám. Kartu je oprávnená používať výlučne osoba, na meno ktorej bola karta vydaná. VIPcard smie byť používaná len k účelom, ku ktorým je určená.

 1. Informačná brožúra

Informačná brožúra ku karte (ďalej len „brožúra“) je tlačený materiál distribuovaný výhradne s kartou VIPcard. Držiteľ karty ju získava bezplatne od zmluvného partnera VIPcard alebo pri kúpe karty od Poskytovateľa. V brožúre je mapa, na ktorej sú vyznačení všetci zmluvní partneri VIPcard. Na internetovej stránke www.vipcard.sk sú aktuálne informácie s kontaktnými údajmi, otváracími hodinami a presnou definíciou výšky a frekvencie využitia zľavy resp. zľavnenej ceny u daného zmluvného partnera VIPcard.

 1. Práva a povinnosti účastníka programu VIPcard

Zľavu je možné získať pri  nákupe tovaru a služieb u zmluvných partnerov VIPcard. Pre uplatnenie zľavy u zmluvného partnera VIPcard je nutné kartu predložiť personálu obsluhujúcemu registračnú pokladňu pred úhradou realizovaného nákupu účastníkom programu VIPcard. Účastník programu VIPcad, ktorý pri platení u zmluvného partnera VIPcard nepredložil kartu obsluhe, nemôže získať zľavu ani po dodatočnom predložení účtenky a nemá právo na vrátenie časti kúpnej ceny vo výške zľavy viažucej sa ku karte.

Účastník programu VIPcard je oprávnený počas doby účasti v programe VIPcard využívať všetky zľavnené služby u zmluvných partnerov VIPcard a to v rozsahu a kvalite uvedenej na www.vipcard.sk. Účastník programu VIPcard je povinný akceptovať prevádzkový čas a prevádzkový poriadok zmluvného partnera VIPcard.

Zmluvný partner VIPcard je oprávnený pri predložení karty jej držiteľom overiť podľa čísla karty, či je karta registrovaná v systéme Programu VIPcard. V prípade, ak karta nie je registrovaná, držiteľ karty nemá právo na poskytnutie zľavy.  Každé použitie VIPcard je u zmluvného partnera registrované elektronickým čítacím zariadením, ručným zápisom priamo do elektronickej databázy alebo do predtlačeného „off-line formulára“.

Účastník programu VIPcard sa pri využití služieb zmluvného partnera VIPcard  stáva  klientom, resp. zákazníkom zmluvného partnera VIPcard. Všetky nároky účastníka programu VIPcard, ktoré súvisia s poskytnutím služieb alebo kúpou tovaru daného zmluvného partnera VIPcard, predovšetkým uplatnenie nároku zo zodpovednosti za vady tovaru alebo vady služieb, nároku na náhradu škody spôsobenej zmluvným partnerom VIPcard a iné zákonné nároky, uplatňuje účastník programu VIPcard voči danému zmluvnému partnerovi VIPcard. Poskytovateľ neručí za eventuálne škody spôsobené účastníkovi programu VIPcard pri využívaní služieb alebo kúpe tovaru daného zmluvného partnera VIPcard. Poskytovateľ nie je povinný prevádzať kontroly u zmluvných partnerov, ktoré súvisia s bezpečnosťou a kvalitou ponúkaných služieb a tovaru. Právny vzťah medzi zmluvným partnerom VIPcard a účastníkom programu VIPcard upravujú obchodné podmienky daného zmluvného partnera VIPcard.

 1. Zmeny rozsahu služieb a cien u partnerov

U zmluvných partnerov VIPcard môže dôjsť k obmedzeniu ponuky služieb a ich využitia. V prípade, že sa objavia závažné dôvody, ktorých následkom je obmedzenie prevádzky ponúkaných služieb, má právo Poskytovateľ so zmluvným partnerom VIPcard právo predčasne ukončiť spoluprácu. Účastník programu VIPcard nemá v prípade obmedzenia alebo celkového výpadku služieb na základe vyššie uvedených dôvodov právo na žiadnu náhradu alebo zníženie ceny karty. Obmedzenie alebo celkový výpadok služieb v rámci programu VIPcard oznámi Poskytovateľ oznámi bez zbytočného odkladu na internetovej stránke www.vipcard.sk.

Zmena cien tovaru a služieb u zmluvných partnerov je vyhradená. Poskytovateľ nezodpovedá za cenovú politiku zmluvných partnerov VIPcard. Poskytovateľ nezodpovedá  za ceny služieb a tovaru u zmluvných partnerov VIPcard. Výška poskytnutých zliav u zmluvných partnerov VIPcard môže menená počas doby platnosti VIPcard.

 1. Zánik účasti v programe VIPcard

Účasť v programe VIPcard trvá po dobu platnej registrácie držiteľa karty v programe VIPcard. Účastník programu VIPcard je oprávnený kedykoľvek ukončiť svoju účasť v programe VIPcard a to oznámením cez kontaktný formulár, emailom na info@nakupuj.vip, poštou na adresu Poskytovateľa. Využívať zľavy spojené s kartou môže držiteľ karty len po dobu účasti v programe VIPcard.

Poskytovateľ je oprávnený na základe závažných dôvodov predčasne a s okamžitou platnosťou  ukončiť účasť účastníka v programe VIPcard a zablokovať kartu, najmä v prípade zneužitia karty, postúpenia karty tretím osobám, alebo ak sa účastník programu dopustil konania v rozpore so zákonom alebo dobrými mravmi, v dôsledku ktorého Poskytovateľ alebo jeho zmluvný partner VIPcard utrpel škodu alebo inú ujmu.  Prevádzkovateľ je v takom prípade oprávnený zablokovať registráciu karty v systéme VIPcard, v dôsledku čoho nebude karta spôsobila pre uplatnenie zliav.

Platnosť karty zaniká smrťou Držiteľa karty alebo jeho vyhlásením za mŕtveho, a to dňom smrti alebo dňom, ktorý súd určil ako deň smrti.

 

Držiteľ karty, ktorého karta sa stala neplatnou alebo je blokovaná, stráca nárok na použitie VIPcard a využitie všetkých výhod a zliav u zmluvných partnerov VIPcard.

 1. Strata, krádež, poškodenie karty

Pri strate alebo krádeži karty je nevyhnutné čo najrýchlejšie túto udalosť ohlásiť Poskytovateľovi cez formulár umiestnený na www.vipcard.sk. Poškodenú kartu je potrebné zaslať Poskytovateľovi na adresu jeho sídla. Držiteľovi karty bude následne vystavený duplikát karty pričom dôjde k zablokovaniu pôvodnej karty. Poplatok za vydanie duplikátu karty môže Poskytovateľ spoplatniť, výška poplatku v prípade spoplatnenia bude zverejnená na stránke www.vipcard.sk v záložke cenník.

 1. Ochrana osobných údajov

Pravidlá ochrany osobných údajov sú uvedené na stránke www.vipcard.sk v záložke Ochrana osobných údajov.  

 1. KÚPA KARTY u poskytovateľa

9.1  Uzatvorenie kúpnej zmluvy – kúpa karty VIPcard

Pri kúpe zľavovej karty cez internetovú stránku www.vipcard.sk je Poskytovateľ v právnom postavení predávajúceho a záujemca o kartu v právnom postavení kupujúceho.

Na stránke www.vipcard.sk záujemca o kartu cez záložku OBJEDNAŤ KARTU vyplní a odošle objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu, kde vyplní nasledujúce údaje:  meno, priezvisko, adresa bydliska, adresa pre doručenie, e-mail a tel. číslo.(ďalej aj len ako „objednávka“).

Po odoslaní objednávky mu predávajúci kupujúcemu odošle platobné údaje pre realizáciu úhrady kúpnej ceny za kartu, po prijatí úhrady kúpnej ceny karty, predávajúci do 24 hodín odošle kartu kupujúcemu prostredníctvom kuriérskej spoločnosti. Kúpnu cenu za kartu je možné uhradiť bankovým prevodom na účet predávajúceho.

Kupujúci kupuje zľavovú kartu za cenu uvedenú vo webovom rozhraní obchodu v čase objednania karty.  Kupujúci má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH. Cena karty bude uvedená v objednávke a v informatívnom e-maily potvrdzujúcom prijatie objednávky karty.  Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu ponúknutý a zobrazený tzv. súhrnný prehľad objednávky, v ktorom sú uvedený predmet kúpy– zľavová karta VIPcard, celková cena vrátane DPH a údaje kupujúceho: meno, priezvisko, adresa bydliska, adresa pre doručenie, e-mail a tel. číslo.

 

V prípade, ak kupujúci zistí chybu pri vyplnení objednávkového formuláru, má možnosť klikom na tlačidlo „späť“ vrátiť sa k chybnej časti objednávkového formuláru a zistenú chybu opraviť.

 

Kupujúci má takto ešte pred odoslaním objednávkového formulára zabezpečenú technickú možnosť zisťovať a opravovať chyby, ktoré vznikli v procese vypĺňania objednávkového formuláru.  Objednávku odošle kupujúci kliknutím na tlačidlo „Odoslať s povinnosťou úhrady“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Kúpna zmluva je uzatvorená momentom prijatia riadnej a úplnej objednávky predávajúcim.

 

Prijatie objednávky predávajúci bezodkladne potvrdí záujemcovi o kartu informatívnym emailom na emailovú adresu zadanú kupujúcim pri vypĺňaní objednávky. V informatívnom emaily uvedie predávajúci nasledujúce údaje:  predmet kúpy – zľavová karta VIPcard, cena, ktorú bude povinný  kupujúci zaplatiť v prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy a údaje kupujúceho: meno a  priezvisko, adresa bydliska, adresa pre doručenie karty a emailová adresa, tel. číslo. Súčasťou potvrdzujúceho emailu je ďalej odkaz na aktuálne znenie VOP,  Ochrany osobných údajov,  odkaz na Faktúry, platobné údaje pre zaplatenie kúpnej ceny za kartu, lehotu na zaplatenie kúpnej ceny, informáciu o následkoch nezaplatenia kúpnej ceny v uvedenej lehote a formulár na odstúpenie od zmluvy s poučením o možnosti odstúpenia od kúpnej zmluvy ďalej obchodné meno, sídlo a kontakt na predávajúceho (telefónne číslo a emailová adresa).

 

Objednávať kartu je možné výlučne zaslaním elektronickej objednávky na webovom rozhraní predávajúceho: www.vipcard.sk

 

 • Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

Kupujúci má právo bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy o kúpe karty do 14 dní odo dňa prevzatia karty, pričom  môže odstúpiť od kúpnej zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

 

Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho nasledujúcimi spôsobmi:

 1. v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči doručenom poskytovateľovi, kupujúci môže tiež použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu predávajúci zaslal v potvrdzujúcom emaily po prijatí objednávky, tento formulár je zverejnený a je možné ho reprodukovať aj na internetovej stránke vipcard.sk.
 2. vyplnením a odoslaním elektronického formulára na odstúpenie od zmluvy zverejneného na internetovej stránke www.vipcard.sk, v takom prípade predávajúci ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy zašle o tom kupujúcemu potvrdenie na mailovú adresu uvedenú kupujúcim pri odoslaní objednávky,
 3. odoslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy na mailovú adresu predávajúceho: info@vipcard.sk

 

Odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe, v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo formulár o odstúpení o zmluvy v listinnej podobe je potrebné zaslať na adresu: SENTIA services s. r. o., IČO 44180250, so sídlom Martinčekova 17, 821 01 Bratislava.

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty pre odstúpenie od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať kartu späť. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bola karta odovzdaná na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

 

Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci  náklady na vrátenie karty predávajúcemu.

 

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

 

Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu platby rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo  kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

 

Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

 

Pri odstúpení od zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je karta doručená alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie karty späť predávajúcemu.

 

Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať kartu späť predávajúcemu. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bola karta odovzdaná na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

 

Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie karty predávajúcemu.

 

Okrem povinností uvedených vyššie uplatnenie práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy nesmie mať za následok vznik ďalších nákladov ani iných povinností pre spotrebiteľa.

 

 1. Alternatívne riešenie sporov, sťažnosti a podnety spotrebiteľov

 

Prípadné spory medzi poskytovateľom a Účastníkom programu VIP, držiteľom karty alebo kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade môže Účastníkom programu VIP, držiteľ karty alebo kupujúci kontaktovať aj orgán alternatívneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia alebo spor riešiť prostredníctvom platformy riešenia sporov online ec.europa.eu/consumers/odr. Poskytovateľ odporúča skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu, kontaktovať poskytovateľa cez kontakt uvedený na internetovej stránke www.vipcard.sk pre vyriešenie vzniknutej situácie.

 

Sťažnosti a podnety spotrebiteľov sa Poskytovateľ zaväzuje vybaviť v lehote do 15 dní od prijatia sťažnosti alebo podnetu, o vybavení sťažnosti alebo podnetu zašle Poskytovateľ sťažovateľovi informáciu na mailovú adresu zadanú sťažovateľovi pre tento účel.

 

Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava 27, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, Prievozská 32, P. O. BOX č. 29, 827 99 Bratislava.

 

 1. Záverečné ustanovenia

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.6.2018. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP. Zmena podmienok je platná a účinná pre obe zmluvné strany dňom nasledujúcom po dni zverejnenia zmeny na internetovej stránke www.vipcard.sk.

Help us improve the translation for your language

You can change any text by clicking on (press Enter after changing)