Všeobecné obchodné podmienky upravujú právne vzťahy medzi VIPcard s.r.o. (ďalej len „VIPcard“) a držiteľom zľavovej karty VIPcard (ďalej len „držiteľ karty“).

1.1 Definícia produktu – zľavová karta „VIPcard“

Zľavová karta VIPcard je personifikovaná karta s číselným kódom a unikátnym číslom (ďalej len „karta“), ktorá umožňuje jej držiteľovi čerpať zľavy vo výške od 1% do 90% na ponuku služieb partnerských miest, atraktivít, dopravcov, obchodov a gastronomických zariadení a iných doplnkových služieb (ďalej len „zmluvný partner“). Kartu je možné využiť na celom území SR. Prevádzkovatelia služieb a atraktivít v ponuke VIPcard sú zmluvnými partnermi VIPcard (ďalej len „zmluvný partner“). VIPcard sa vydáva a distribuuje výhradne cez zmluvné distribučné miesta (ďalej len „zmluvné distribučné miesto“).

1.2 Držiteľ karty

Držiteľ karty je osoba, ktorá získala platnú VIPcard v zmluvnom zariadení ako súčasť registrácie. Karta je neprenosná, vystavená na meno jej držiteľa. Poskytovanie VIPcard tretím osobám je zakázané.

1.3 Informačná brožúra k VIPcard

Informačná brožúra k VIPcard (ďalej len „brožúra“) je tlačený materiál distribuovaný výhradne s VIPcard, ako jej neoddeliteľná súčasť. Držiteľ karty ju získava bezplatne. V brožúre s mapou sú uvedené všetky partnerské miesta služieb. Na internetovej stránke www.vipcard.sk sú aktuálne informácie s kontaktnými údajmi, otváracími hodinami a presnou definíciou výšky a frekvencie využitia zľavy resp. zľavnenej ceny u daného zmluvného partnera.

1.4 Uzavretie zmluvy

Zmluvný vzťah („VIPcard – zmluva“) medzi VIPcard a držiteľom karty vzniká vystavením karty v zmluvnom zariadení. Držiteľ karty je pri vystavovaní karty povinný podpísať vyplnený „Registračný formulár VIPcard“ (ďalej len „registračný formulár“), kde sú uvedené jeho osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, mesto bydliska a mailová adresa (ďalej len „údaje“).

1.5 Práva a povinnosti držiteľa karty

1.5.1
Držiteľ karty je oprávnený počas doby platnosti VIPcard využívať všetky zľavnené služby u zmluvných partnerov VIPcard a to v rozsahu a kvalite uvedenej na www.vipcard.sk. Držiteľ karty je povinný akceptovať prevádzkový čas a prevádzkový poriadok zmluvného partnera.

1.5.2
Zmluvný partner VIPcard je oprávnený podrobiť kontrole držiteľa VIPcard a overiť si jeho identitu. Ponúkané služby má právo využiť držiteľ karty po tom, čo na vstupe predloží VIPcar. Držiteľ karty je povinný preukázať sa pri využití zľavy platnou kartou. Každé použitie VIPcard je u zmluvného partnera registrované elektronickým čítacím zariadením, ručným zápisom priamo do elektronickej databázy alebo do predtlačeného „off-line formulára“.

1.5.3
Držiteľ karty sa pri využití služieb zmluvného partnera VIPcard automaticky stáva jeho klientom. Všetky nároky držiteľa karty, ktoré súvisia s poskytnutím služieb daného zmluvného partnera, predovšetkým uplatnenie nároku na náhradu škody spôsobenej zmluvným partnerom a nároky vyplývajúce z nedostatočného poskytnutia záruk, uplatňuje držiteľ karty voči danému zmluvnému partnerovi. VIPcard neručí za eventuálne škody
spôsobené držiteľovi karty pri využívaní služieb daného zmluvného partnera. VIPcard nie je povinný prevádzať kontroly u zmluvných partnerov, ktoré súvisia s bezpečnosťou a kvalitou ponúkaných služieb. Preto neručí a nepreberá žiadnu zodpovednosť za ponúkané služby zmluvných partnerov VIPcard a nezabezpečuje nad nimi dohľad. Právny vzťah medzi zmluvným partnerom VIPcard a držiteľom karty upravujú obchodné podmienky daného zmluvného partnera.

1.5.4
Držiteľ karty je povinný svoju kartu starostlivo uschovať a chrániť ju pred mechanickým, chemickým alebo iným poškodením a pred jej stratou. Za nedbalé používanie sa považuje okolnosť, keď sa jej bez veľkého úsilia a nedovoleným spôsobom môžu zmocniť tretie osoby. Za nedbalosť sa posudzuje aj to, keď držiteľ karty postúpi kartu alebo údaje v nej uložené tretím osobám. Držiteľ je povinný zabezpečiť, aby kartu používal len oprávnený držiteľ karty. Kartu je oprávnená používať výlučne osoba, na meno ktorej bola karta vydaná. VIPcard smie byť používaná len k účelom, ku ktorým je určená. Akékoľvek iné použitie karty je zakázané. Zneužitie karty oprávňuje VIPcard k predčasnému vypovedaniu zmluvy podľa bodu 1.7.

1.6 Zmeny rozsahu služieb a cien u partnerov

1.6.1
K obmedzeniu ponuky služieb a ich využitia u zmluvných partnerov VIPcard môže dôjsť. V prípade, že sa objavia závažné dôvody, ktorých následkom je obmedzenie prevádzky ponúkaných služieb, má VIPcard so zmluvným partnerom VIPcard právo predčasne ukončiť spoluprácu v priebehu doby platnosti VIPcard. Držiteľ karty nemá v prípade obmedzenia alebo celkového výpadku služieb na základe vyššie uvedených dôvodov právo na žiadnu náhradu alebo zníženie ceny. Obmedzenie alebo celkový výpadok služieb oznámi VIPcard v čo najbližšom možnom termíne na internetovej stránke www.vipcard.sk.

1.6.2
Zmena cien služieb u zmluvných partnerov je vyhradená. VIPcard nezodpovedá za cenovú politiku zmluvných partnerov VIPcard a neručí za ceny ich služieb. Výška poskytnutých zliav u zmluvných partnerov VIPcard je menná počas doby platnosti VIPcard.

1.7 Doba platnosti zmluvy

1.7.1
VIPcard – zmluva platí počas doby platnosti VIPcard, platnosť je neobmedzená (ďalej len „doba platnosti zmluvy“). Držiteľ karty je oprávnený využívať VIPcard počas doby platnosti zmluvy.

1.7.2
Držiteľ karty a VIPcard sú oprávnení na základe závažných dôvodov predčasne a s okamžitou platnosťou vypovedať VIPcard – zmluvu. Dôvodom pre ukončenie zmluvného vzťahu môže byť zneužitie karty jej držiteľom alebo postúpenie karty tretím osobám. VIP card v tomto prípade oprávnený kartu bez náhrady zablokovať.

1.8 Strata / krádež
Pri strate alebo krádeži karty je nevyhnutné čo najrýchlejšie túto udalosť ohlásiť spoločnosti VIPcard s.r.o. cez formulár umiestnený na www.vipcard.sk. Držiteľovi karty bude následne vystavený duplikát karty pričom dôjde k zablokovaniu pôvodnej karty. Spoplatnenie resp. nespoplatnenie vystavenia takéhoto duplikátu je na rozhodnutí VIPcard.

1.9 Ochrana dát a osobných údajov
VIPcard, ako prevádzkovateľ informačného systému na správu a evidenciu VIPcard registruje a spracováva všetky osobné údaje držiteľa karty – dotknutej osoby, ktoré získa na základe nadobudnutého písomného súhlasu dotknutej osoby, v zmysle zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dotknutá osoba je pri vystavovaní karty povinná vlastnoručne podpísať „Preberací formulár VIPcard“ (ďalej len „preberací formulár“), ktorý obsahuje zoznam ňou poskytovaných osobných údajov: meno, priezvisko, dátum narodenia, mesto a štát trvalého pobytu a mailovú adresu. Telefónne čislo (ďalej len „osobné údaje“), účel spracovania osobných údajov ako aj dobu platnosti súhlasu. Osobné údaje sú spracovávané na účely vystavenia karty, poskytnutia zliav u zmluvných parterov, spracovania štatistiky a na zasielanie reklamných emailov. Osobné údaje sa ďalej vyhodnocujú aj za účelom zlepšovania ponuky VIPcard. VIPcard sa zaväzuje, že pomocou prijatých potrebných bezpečnostných opatrení, zdokumentovaných v bezpečnostnej smernici, ochráni jej poskytnuté osobné údaje pred odcudzením a prípadným zneužitím neoprávnenými osobami. VIPcard sa ďalej zaväzuje, že nadobudnuté osobné údaje nebude ďalej postupovať na spracovanie ani ich inak dávať k dispozícii tretím stranám. Poskytnutie nadobudnutých osobných údajov tretím stranám je prípustné len s písomným súhlasom dotknutej osoby.

1.10 REKLAMAČNÉ PODMIENKY

1.10.1
Používateľ VIPcard je oprávnený uplatniť reklamáciu len na kvalitu poskytovanej služby.

1.10.2
Reklamáciu musí používateľ VIPcard uplatniť u Poskytovateľa bez zbytočného odkladu po tom, čo zistil vadu poskytovanej služby, najneskôr však do 14 dní odo dňa zakúpenia zľavovej karty VIPcard, inak právo na reklamáciu zaniká.

1.10.3
Reklamáciu podľa bodu 1 tohto článku môže používateľ VIPcard uplatniť len písomne na adrese Poskytovateľa, alebo e-mailom na adrese info@vipcard.sk.

1.10.4
Poskytovateľ nezodpovedá za prípadné nesprávne údaje uvedené používateľ VIPcard v ním uplatnenej reklamácii a za nemožnosť doručenia písomností na Užívateľom uvedenú kontaktnú adresu.

1.10.5
Poskytovateľ si vyhradzuje právo neuznať reklamáciu, ak zníženie kvality Služby spôsobili:
– okolnosti vylučujúce zodpovednosť (vis maior), alebo
– ak Užívateľ uplatnil reklamáciu po uplynutí 14 dní odo dňa, keď vadu alebo nesprávnosť vyúčtovania zistil.

1.11 Záverečné ustanovenia

1.11.1
Všeobecné obchodné podmienky vydáva VIP-CARD s.r.o., Betliarska 14/80, 048 01 Rožňava, IČO: 46 276 203

1.11.2
VIPcard je oprávnená kedykoľvek zmeniť a doplniť tieto Všeobecné obchodné podmienky. Zmena podmienok je platná, účinná a tým záväzná pre obe zmluvné strany, pokiaľ nie je uvedený neskorší dátum, prvým pracovným dňom nasledujúcom po dni, kedy bola držiteľovi karty oznámená zmena podmienok prostredníctvom zverejnenia na internetovej stránke www.vipcard.sk.

1.11.3
Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1.1.2015.

Pridaj komentár

Help us improve the translation for your language

You can change any text by clicking on (press Enter after changing)

HungaryUkraineSlovakia